arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Арбитри

Арбитри на АС при БСК

Ана Миленкова

Завършила право в ЮФ на СУ "Климент Охридски". Народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание на Р България /1991 г. - 1997 г./. Член на Венецианската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа - два мандата /1994 г. - 2002 г./. С квалификации по финансово право за юристи от Международния валутен фонд/1996 г. и 1998 г./ и за арбитри на Британския институт за арбитри /2005 г./. Адвокат, синдик, арбитър. Ползва френски, руски и английски език.

Ангел Ганев

Завършил е право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2003 е придобил ст. „Магистър по право: Тър­говско и корпоративно право (LL.M London). През 2006 г. - „Ди­плома по Международен сравнителен търговски арбитраж” от Международен институт по арбитраж. Член на Института на ди­пломираните арбитри- Лондон (Chartered Institute of Arbitrators). Партньор в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”. Автор на публикации. Владее английски език.

проф. Анелия Мингова

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, професор по гражданско процесу­ално право в ЮФ на СУ. Автор на 4 монографии, учебно по­магало, научни студии и статии, както и съавтор на учебник в областта на гражданския процес. С международни специализа­ции. Народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание на Р България /2001г. – 2007г./. Представляваща ВСС /2007г. – 2012г./. Ползва немски, английски и руски език.

Антон Станков

Завършил право в ЮФ на СУ ”Св. Климент Ох­ридски”. Бил е съдия и министър на правосъдието. С междуна­родни специализации като съдия. Адвокат, Управител на адв. д-во „Станков, Стоев и партньори“. Ползва английски и френски език.

Антон Грозданов

Доцент по гражданско и търговско право. Доктор по право. Адвокат. Автор на 4 монографии в областта на морското търговско право, 4 учебни ръководства, научни студии и статии. Член на Съюза на учените в България. Член на контролния съвет на Съюза на учените – Варна. Носител на национална грамота за научно-приложен принос на Съюза на учените в България за 2010 г. Носител на „Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование за 2021 г.

Асен Георгиев

Завършил право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Партньор в Си Ем Ес София (CMS Sofia) – адвокатска кантора с над 70 офиса в повече от 40 държави в Европа, Азия, Южна Америка, Средния Изток и Африка, където ръководи практиките Процесуално представителство, Арбитраж, Търговско право и Регулации. Сертифициран медиатор, вписан в регистъра на Министерство на правосъдието. Автор на публикации. Владее английски език.

Валентина Иванова

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Била е прокурор, началник “Правна служба” в Министерство на вътрешните работи. Адвокат в адв. д-во Андонов, Иванова, Филипова, Янков“. Владее английски език.

проф. Валери Димитров

Завършил ЮФ на СУ "Климент Охридски". Доктор по право, Професор в ЮФ на УНСС, Преподавател по банково, борсово и финансово право. Автор на две монографии, студии и статии в областта на банковото право, борсовото право, финансовото право и административното право. Автор на учебник по финансово право от 2019 г. Бил е правен съветник на Управителя и Управителния съвет на БНБ. Народен представител в 39-то Народно събрание, в което е бил председател на икономическата комисия и член на комисията по бюджет и финанси и на комисията по правни въпроси. Бивш председател на Сметната палата. Понастоящем член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Владее английски и руски език.

Васил Данаилов

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски” през 2008 г. Партньор в адвокатска кантора „Недялков и Данаилов”. Препоръчан адвокат от независимите международни организации Legal 500 и Global Law Experts в областта на гражданското, търговското и транспортно право. Бил е арбитър в ТА при НСБС. Владее английски и френски език.

Георги Вълчанов

Завършил ЮФ на СУ „Климент Охридски. Бил е стажант-съдия в СГС, от 1992 до момента е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работи в областта на гражданско, търговско, административно и данъчно право. Владее руски.

д-р Гергана Върбанова

Адвокат Гергана Върбанова е доктор по право, има богат опит в областта на правото на информационните технологии, гражданското и търговското право, експерт e в работни групи по проблемите на електронното правосъдие. Автор е на монографията „Правен режим на електронния документ” и има публикации в областта на правото на информационните технологии и електронните доказателства в гражданския процес. Хоноруван асистент в УНСС и ИУ – Варна, Лектор на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Има 18 години стаж като адвокат.

Драгия Драгиев

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Главен асистент в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на публикации в областта на облигационното, вещното и конкурентното право. Бил е съдия.

Емил Емануилов

Завършил ЮФ на СУ "Св.Климент Охридски" (1999). Притежава Международна практическа диплома по Международен арбитраж към College of Law of England and Wales и Следдипломна квалификация по международния търговски арбитраж и международните договори за строителство и арбитраж (Queen Mary University of London). Адвокат (2002), съдружник в адвокатско дружество Камбуров и Съдружници (2003), ръководител отдел “Процесуално представителство и арбитраж”. Aрбитър към Арбитражния съд при БФС. Член на Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). Владее английски и италиански; ползва руски език.

Илиян Дончев

Завършил право във "ВИПОНД" – гр. София. От 1995 г. е адвокат в адвокатска колегия - Пловдив, член на Дисциплинарния съд. Вписан като медиатор в единния регистър на медиаторите към МП на РБ. Експерт към министерство на здравеопазването на РБ за акредитация на лечебни заведения.

проф. Камелия Касабова

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор пo право, професор по гражданско и търгов­ско право ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализации в САЩ и Швейцария. Следдипломна специализация по търговско право. Автор на 7 монографии и съавтор в три, студии и ста­тии по търговско право. Зам. председател на АС при БСК. Била е народен представител в и зам. председател на 39-то и 40-то Народно събрание. Владее английски и руски. Председател на помирителната комисия по платежни спорове при БНБ.

Катя Иванова

Завършила право в СУ "Климент Охридски" - магистър по право
От 2008 г. - магистър по международни отношения - право на Европейския съюз, специалност - международни отношения; От 1988 г. до 1989 г- - стажант - съдия в Окръжен съд Перник; От 1997 г. до 2016 г. - синдик; От 2016 г. до 2021 г. - член на Централната избирателна комисия; От 1990 г. до настоящия момент - адвокат Консултант в сферата на търговското, гражданското и административното право, в областта на обществените поръчки и публично-частното партньорство.
Специалист в областта на изборното законодателство. Ползва английски и руски език.

Кина Чутуркова

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”(1979). Била е младши съдия в СГС, съдия в СРС, в СГС, Председател на Търговското отделение във ВКС. От 2002 г. е адвокат в САК, съдружник в Адвокатско дружество „БОЯНОВ и Ко.“. С международни специализации. Владее английски език и ползва руски език.

Красимира Иванова

Завършила право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Адвокат в адв. д-во „Красимира Иванова и Явор Нотев”. Работи в областта на гражданското, търговското, транспортно и застрахователно право. Ползва френски и руски език.

Магдалена Вълова

Завършила ЮФ на СУ „Климент Охридски”. Адвокат и съдружник в адв.д-во „Андрей Делчев и партньори”. Работи в областта на търговското и облигационното право, публично-частно партньорство, концесии, инфраструктурни проекти. Владее английски и руски език.

доц. Маргарита Златарева

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по граждански процес. Автор на 2 монографии, учебник по международен граждански процес, студия, научни статии, съавтор на Коментар на ГПК. Със специализации по банково право във Виена и по конституционно право в Карлсруе, ФРГ. Била е съдия в Районен и Окръжен съд в Пловдив, съдия във ВКС, конституционен съдия (1997-2006) и университетски преподавател. Владее немски и руски език.

Мария Славчева

Завършила право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Била е арбитър в ГДА и съдия в СГС, САС и в Търговска колегия на ВКС. Ползва руски език.

Матей Марев

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право. Автор на няколко монографии и статии. Следдипломна спе­циализация по търговско право в СУ “Св. Кл. Охридски”. Хонору­ван преподавател в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат. Член на Консултативния съвет по законодателство към 39-то НС. Бил е хоноруван юридически експерт към Столичния общински съвет. Владее английски език.

доц. Надежда Христова

Завършва право в ЮФ на УНСС. Доктор и доцент по административно право и административен процес в ЮФ на УНСС. Автор на три монографии и други научни публикации в сферата на административното право и административния процес, миграционното право и екологичното право. Ползва руски и английски език.

Наталия Събева

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Главен директор на Правна дирекция в БСК. Арбитър в Националния институт за помирение и арбитраж. Ползва английски език.

Николай Радев

Николай Радев е Старши асоцииран адвокат в Кинкин & Партньори от 2016 година. Започва юридическата си дейност с екипа на Кинкин & Партньори през 2007 като стажант-адвокат и през годините заема позициите младши адвокат и асоцииран адвокат. Магистър специалност право от ЮФ при СУ „Свети Климент Охридски“ от 2008 г.

Специализира юридическата си практика в областта на съдебните спорове, както по търговски и граждански производства пред държавните съдилища, така и пред арбитражни организации.

доц. Нина Чилова

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доцент и преподавател по финансово право в ЮФ при УНСС. Автор на монографии и статии в областта на финансовото и данъчното право. Била е министър на културата и туризма, както и народен предста­вител. Прокурист в „Дженерали“ МДЦ. Владее английски, руски и иврит език.

проф. Огнян Стамболиев

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Професор по гражданско процесуално право. Пре­подава във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ВСУ „Черноризец Храбър“. Автор на публикации. Ползва английски, немски, руски, полски и чешки език.

проф. Пенчо Пенев

Завършил право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по облигационно право, професор по конституционно право , университетски преподавател. Има над 50 научни публикации. Бил е министър на вътрешните работи на правосъдието , конституционен съдия , директор на Националния институт по правосъдие .Адвокат -консултант в областта на конституционното право . Владее руски език.

Петя Мургова

Завършила е специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Член на Софийска адвокатска колегия, на Международния съюз на адвокатите - UIA, на Световния форум на медиаторските центрове и на Сдружението на жените адвокати.

Адв. Петя Мургова има дългогодишен опит в областта на процесуалното представителство по граждански, търговски, административни дела, и водене на преговори, сливания и придобивания, бизнес структуриране на търговски дружества, дружествено и търговско право, недвижими имоти и строителство, здравеопазване и конкурентно право. Водещ експерт по политики за защита на търговската тайна и конкуренция и в областта на здравеопазване и медицинско право. С дългогодишна обществена ангажираност по различни проблеми.

Росица Йотова

Завършила право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2000 г. Вписана в регистъра на Патентно Ведомство на Република България като Представител по индустриална собственост през 2017 г. Учила интернет право в Southern Queensland University.

Стефан Георгиев

Завършил Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.). Включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначени за синдици в производства по несъстоятелност. Включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност на търговски банки. Член на Националния комитет в България на Международната търговска камара (2012 г. - ). Адвокат от 1994 г.

Д-р Симеон Александров Чаначев

Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работил е последователно като младшия съдия в Софийски градски съд, районен съдия в Софийски районен съд, административен ръководител – заместник-председател на Трети районен съд, гр. София, съдия в Софийски градски съд, съдия във Върховния съд и Върховния касационен съд. В периода 2007-2012 г. е бил заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Гражданска колегия. Доктор е по право. Автор е на монографията „Договорът за дружество“, на публикацията „Актуални въпроси по новия Граждански процесуален кодекс“, както и на множество научни статии в юридически периодични издания. Съставител на „Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България, гражданска колегия 2007-2010 г.“ Бил е преподавател в Националния институт по правосъдието и лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Заместник главен редактор на Бюлетин съдебна практика до закриването му през 2021 г. . По решение на Управителния съвет на фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев е носител на юбилейния медал „15 години Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ Ползва френски и руски език.

проф. Таня Йосифова

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Професор по право, професор по гражданско и семейно право в ЮФ на УНСС. Автор на три монографии, статии и студии в областта на гражданското и търговското право. С международ­ни специализации. Владее руски, френски и английски език.

Христиан Митев

Христиан Митев е адвокат в Бургаска адвокатска колегия.
Народен представител в 43 и 44 НС, член и заместник - председател на Комисията по правни въпроси.
Носител на награда "Икономика на светло" през 2019 г. „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ за Законопроекта за изменение в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, с който се намаляват административните и финансови тежести за малкия и среден бизнес.

Явор Нотев

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Народен представител в 41-во и 42-ро Народно събрание, зам. председател на правната комисия. Адвокат в адв. д-во Красимира Иванова, Явор Нотев“. Ползва руски и английски език.

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA