Арбитри

Арбитри на АС при БСК

проф. АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, професор по гражданско процесу­ално право в ЮФ на СУ. Автор на 4 монографии, учебно по­магало, научни студии и статии, както и съавтор на учебник в областта на гражданския процес. С международни специализа­ции. Народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание на Р България /2001г. – 2007г./. Представляваща ВСС /2007г. – 2012г./. Ползва немски, английски и руски език.

АНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА

Завършила право в ЮФ на СУ "Климент Охридски". Народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание на Р България /1991 г. - 1997 г./. Член на Венецианската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа - два мандата /1994 г. - 2002 г./. С квалификации по финансово право за юристи от Международния валутен фонд/1996 г. и 1998 г./ и за арбитри на Британския институт за арбитри /2005 г./. Адвокат, синдик, арбитър. Ползва френски, руски и английски език.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ГАНЕВ

Завършил е право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2003 е придобил ст. „Магистър по право: Тър­говско и корпоративно право (LL.M London). През 2006 г. - „Ди­плома по Международен сравнителен търговски арбитраж” от Международен институт по арбитраж. Член на Института на ди­пломираните арбитри- Лондон (Chartered Institute of Arbitrators). Партньор в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”. Автор на публикации. Владее английски език.

АНТОН ИЛИЕВ СТАНКОВ

Завършил право в ЮФ на СУ ”Св. Климент Ох­ридски”. Бил е съдия и министър на правосъдието. С междуна­родни специализации като съдия. Адвокат, Управител на адв. д-во „Станков, Стоев и партньори“. Ползва английски и френски език.

АНТОН КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ

Доцент по гражданско и търговско право, доктор по право. Адвокат. Управляващ съдружник в АД „Грозданов и Божидарова“. Преподавател по търговско право, несъстоятелност, международно търговско право и морско застрахователно право в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и други висши училища. Автор е на монографиите „Договорът за морски превоз на товари“ и „Договорът за влог в публичен склад“. Член е на Съюза на учените в България и на УС на Съюза на учените – Варна. Носител на национална грамота за научно-приложен принос, връчена от Съюза на учените в България за 2010 г.

АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Завършил право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Партньор в Си Ем Ес София (CMS Sofia) – адвокатска кантора с над 70 офиса в повече от 40 държави в Европа, Азия, Южна Америка, Средния Изток и Африка, където ръководи практиките Процесуално представителство, Арбитраж, Търговско право и Регулации. Сертифициран медиатор, вписан в регистъра на Министерство на правосъдието. Автор на публикации. Владее английски език.

ВАЛЕНТИНА РАДКОВА ИВАНОВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Била е прокурор, началник “Правна служба” в Министерство на вътрешните работи. Адвокат в адв. д-во Андонов, Иванова, Филипова, Янков“. Владее английски език.

проф. ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Завършил ЮФ на СУ "Климент Охридски". Доктор по право, Професор в ЮФ на УНСС, Преподавател по банково, борсово и финансово право. Автор на две монографии, студии и статии в областта на банковото право, борсовото право, финансовото право и административното право. Автор на учебник по финансово право от 2019 г. Бил е правен съветник на Управителя и Управителния съвет на БНБ. Народен представител в 39-то Народно събрание, в което е бил председател на икономическата комисия и член на комисията по бюджет и финанси и на комисията по правни въпроси. Бивш председател на Сметната палата. Понастоящем член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Владее английски и руски език.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Ох­ридски”. Консултант на свободна практика, експерт по въпросите на националното и европейското законодателство в областта на водите и опазване на околната среда. Член на Съвета на дирек­торите на „Софийска вода-АД”. Бил е съветник и консултант в постоянни комисии на Народното събрание, министерства и дру­ги национални и местни институции. Автор на научни доклади и статии в специализирани месечни издания и ежедневния печат. Ползва английски и руски език.

ВАСИЛ МАРИНОВ ДАНАИЛОВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски” през 2008 г. Партньор в адвокатска кантора „Недялков и Данаилов”. Препоръчан адвокат от независимите международни организации Legal 500 и Global Law Experts в областта на гражданското, търговското и транспортно право. Бил е арбитър в ТА при НСБС. Владее английски и френски език.

проф. ГАНЕТА МИНКОВА МИНКОВА

Завършила СУ "Св. Климент Охридски". Професор по финансово, данъчно и административно право. Съавтор на книгите "Търговските сделки на предприятието" и "Едноличният търговец". Автор на редица монографии и статии в областта на финансовото право. Преподава дисциплината "Въведение в търговското право" в ГГФ, СУ. Владее немски, английски и руски език.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

Завършил ЮФ на СУ „Климент Охридски. Бил е съдия в СГС, от 1992 до момента е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работи в областта на гражданско, търговско, административно и данъчно право. Владее руски.

ДРАГИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ДРАГИЕВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Главен асистент в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на публикации в областта на облигационното, вещното и конкурентното право. Бил е съдия.

проф. КАМЕЛИЯ КАСАБОВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор пo право, професор по гражданско и търгов­ско право ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализации в САЩ и Швейцария. Следдипломна специализация по търговско право. Автор на 7 монографии и съавтор в три, студии и ста­тии по търговско право. Зам. председател на АС при БСК. Била е народен представител в и зам. председател на 39-то и 40-то Народно събрание. Владее английски и руски. Председател на помирителната комисия по платежни спорове при БНБ.

КИНА СТОЯНОВА ЧУТУРКОВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Била е младши съдия, съдия в СРС, СГС, Председател на Търговското отделение във ВКС. От 2002 г. е адвокат. С международни специализации. Владее английски и руски език.

КРАСИМИР КОСТОВ КОЛАРОВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Съдия в Пловдивския апелативен съд. Временно спира арбитрирането.

КРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

Завършила право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Адвокат в адв. д-во „Красимира Иванова и Явор Нотев”. Работи в областта на гражданското, търговското, транспортно и застрахователно право. Ползва френски и руски език.

доц. МАРГАРИТА ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по граждански процес. Автор на 2 монографии, учебник по международен граждански процес, студия, научни статии, съавтор на Коментар на ГПК. Със специализации по банково право във Виена и по конституционно право в Карлсруе, ФРГ. Била е съдия в Районен и Окръжен съд в Пловдив, съдия във ВКС, конституционен съдия (1997-2006) и университетски преподавател. Владее немски и руски език.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА СЛАВЧЕВА

Завършила право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Била е арбитър в ГДА и съдия в СГС, САС и в Търговска колегия на ВКС. Ползва руски език.

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ВЪЛОВА

Завършила ЮФ на СУ „Климент Охридски”. Адвокат и съдружник в адв.д-во „Андрей Делчев и партньори”. Работи в областта на търговското и облигационното право, публично-частно партньорство, концесии, инфраструктурни проекти. Владее английски и руски език.

МАТЕЙ ТОДОРОВ МАРЕВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право. Автор на няколко монографии и статии. Следдипломна спе­циализация по търговско право в СУ “Св. Кл. Охридски”. Хонору­ван преподавател в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат. Член на Консултативния съвет по законодателство към 39-то НС. Бил е хоноруван юридически експерт към Столичния общински съвет. Владее английски език.

доц. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доцент и преподавател по финансово право в ЮФ при УНСС. Автор на монографии и статии в областта на финансовото и данъчното право. Била е министър на културата и туризма, както и народен предста­вител. Прокурист в „Дженерали“ МДЦ. Владее английски, руски и иврит език.

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СЪБЕВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Главен директор на Правна дирекция в БСК. Арбитър в Националния институт за помирение и арбитраж. Ползва английски език.

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ РАДЕВ

Николай Радев е Старши асоцииран адвокат в Кинкин & Партньори от 2016 година. Започва юридическата си дейност с екипа на Кинкин & Партньори през 2007 като стажант-адвокат и през годините заема позициите младши адвокат и асоцииран адвокат. Магистър специалност право от ЮФ при СУ „Свети Климент Охридски“ от 2008 г.

Специализира юридическата си практика в областта на съдебните спорове, както по търговски и граждански производства пред държавните съдилища, така и пред арбитражни организации.

проф. ОГНЯН ХРИСТОВ СТАМБОЛИЕВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Професор по гражданско процесуално право. Пре­подава във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ВСУ „Черноризец Храбър“. Автор на публикации. Ползва английски, немски, руски, полски и чешки език.

проф. ПЕНЧО СТОЯНОВ ПЕНЕВ

Завършил право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по облигационно право, професор по конституционно право , университетски преподавател. Има над 50 научни публикации. Бил е министър на вътрешните работи на правосъдието , конституционен съдия , директор на Националния институт по правосъдие .Адвокат -консултант в областта на конституционното право . Владее руски език.

РУМЕН ВАСИЛЕВ КОТОВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат от 1986г., член на Софийска адвокатска колегия от 1989г., Управител и съдружник в Адвокатско дружество „Котов и съдружници“. Специалист по гражданско право. Ползва английски и италиански език

доц. ТАНЯ НИКОЛОВА ЙОСИФОВА

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на УНСС. Автор на три монографии, статии и студии в областта на гражданското и търговското право. С международ­ни специализации. Владее руски, френски и английски език.

ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Народен представител в 41-во и 42-ро Народно събрание, зам. председател на правната комисия. Адвокат в адв. д-во Красимира Иванова, Явор Нотев“. Ползва руски и английски език.

Арбитражен съд при БСК

"Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения, защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния, странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб, правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими."
Теофраст

Контакти

  • Алабин 16-20, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA