arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Арбитражен съд

Устав на Арбитражния съд при Българска стопанска камара

Статут

чл.1 /1/   Арбитражният съд при Българската стопанска камара /АС при БСК/ е независима правораздавателна институция.

       /2/   Седалището на АС при БСК е в София , а адресът е на Управление – ул.Алабин № 16-20 .

 

Компетентност

Чл.2 /1/   АС при БСК решава:

 1. граждаски и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност.
 2. спорове по интелектуална собственост.
 3. спорове за попълване на празноти в договор или

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства.

        /2/   АС при БСК посредничи при предварително сключен договор за спорове, които са възникнали  или могат да възникнат между страните.

       /3/    АС при БСК решава споровете по ал. 1 и осъществява посредничество по ал.2 съобразно процесуалните правила установени в Правилника за работа на АС при БСК или по правила посочени от страните по спора.

 

Устройство

Чл.3 /1/   АС при БСК се състой от  президиум, арбитражна колегия и секретариат.

        /2/  Управителният съвет на БСК определя състава на Арбитражната колегия и ръководителите на направления.

        /3/   АС при БСК решава възложените му спорове или посредничи В състав от трима арбитри /посредници/ или еднолично.

        /4/ (нова) Страните могат да посочват за арбитри и лица, които не са членове на арбитражната колегия, по ред определен в Правилника.

 

Президиум

Чл.4 /1/  Президиумът на АС при БСК е петчленен и се състои от председател, зам.-председател/зам.-председатели и членове, които са част от състава на арбитражната колегия. Те се избират от Управителния съвет на БСК /УС на БСК/ за срок от пет години. Съставът на президиума Може да се подменя в течение на мандата в случай на : смърт, трайна невъзможност за осъществяване на функциите, както и при злепоставяне на институцията.

        /2/   Президиумът:

 1. Организира дейността на АС при БСК.
 2. Изпълнява други функции възложени му с Правилника
 3. Решенията се вземат с мнозинство на гласовете.
 4. (нова) Одобрява участието на арбитър по конкретно дело, който не е член на арбитражната колегия

 

Председател

Чл. 5 /1/  Председателят ръководи дейността на АС при  БСК ,свиква и ръководи заседанията на президиума и на арбитражната колегия. Той представлява АС при БСК в страната и в чужбина.

         /2/  Председателят изпълнява решенията на президиума, а също така    Изпълнява и функциите възложени му от Правилника за работа на АС при БСК. Председателят информира арбитражната колегия за дейността на президиума и отчита дейността на АС пред УС  на  БСК.

        /3/   Заместник-председателят подпомага председателя. Той изпълнява Функциите на председател ,когато последния е възпрепятстван и му е възложено.

 

Арбитражна колегия

Чл.6 ./1/ Арбитражната колегия включва:

 1. арбитри,които трябва да бъдат правоспособни юристи със 7 години стаж по специалността.
 2. експерти по интелектуална собственост, които трябва да бъдат с висше образование, 7 години стаж по специалността, свързана или  имаща отношение към интелектуалната собственост;
 3. посредници с подходящо висше образование и най-малко 7 години стаж по специалността.

          /2/ Членове на арбитражната колегия не могат да бъдат лица, които са  осъждани за умишлени престъпления от общ характер.

         /3/  Членовете на арбитражната колегия трябва да притежават високи професионални  и нравствени качества.

         /4/   За установяване  на обстоятелствата по ал.1 и ал.2 председателят може да поиска съответните документи , удостоверяващи горните обстоятелства.

         /5/   Членовете на арбитражната колегия се вписват и заличават  в листата на арбитрите, експертите и посредниците с решение на президиума. В листата се посочват трите имена, годината на раждане, образование, заемани длъжности, научна степен  и звание, адрес и телефон.

          /6/  Членовете на арбитражната колегия са независими при  изпълнение на функциите си.Те са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които  са им станали известни във връзка с  изпълнение  на  длъжността им.

           /7/  Листата на арбитрите,експертите и посредниците се предоставя безплатно на всеки заинтересуван.

          /8/  Арбитражната колегия :

 1. обсъжда отчета на председателя и прави предложения по него.
 2. обсъжда практиката на съда по прилагане на закона с оглед на нейното уеднаквяване, както и резултатите от осъществените посредничества.
 3. предлага изменения и допълнения  на Правилника на АС при БСК.

           /9/ Обособяват се три направления в правораздавателната дейност: Гражданско, търговско и патентно. Ръководителят на направление обобщава практиката на съда в съответното направление  и я докладва в обобщен вид ежегодно пред арбитражната колегия; взима решение за подобряване работата на направлението.          

 

Забрани за арбитриране

Чл.7.    Не може да бъде участник в решаващия състав този, който е дал консултация по конкретния спор, освен по изричното съгласие на страните по спора.

              Не може да бъде участник в състава и този , който  участва в търговско дружество или адвокатска кантора по спор, по който страната по делото е възложила защитата на същото  дружество или кантора.

 

Секретариат

   Чл.8. /1/ Секретариатът на АС при БСК се състои от секретар и други  длъжностни лица.

                 Секретарят се назначава от УС на БСК по предложение на Председателя на АС при БСК.  УС на БСК определя възнаграждението на секретаря.

                  Останалите длъжностни лица се назначават от председателя на АС при БСК в рамките на утвърдените от УС на БСК щатни длъжности и фонд „Работна заплата”

            /2/  Секретарят на АС организира деловодството, води кореспонденцията и извършва онези действия по делата, който са му възложени от Правилника.

 

Финанси

     Чл.9 /1/   Сумите постъпващи по делата, се внасят в банковите Сметки на БСК.

             /2/    Разходите за издръжката на АС при БСП са за сметка на БСК.

             /3/    За участие в делата при осъществяване на посредничеството членовете на арбитражната колегия получават възнаграждение, определено с тарифа. В нея се определят и възнагражденията на председателя, заместник-председателя и останалите членове на президиума за извършената от тях работа.

 

Устав, правилник и тарифи

      Чл.10.   Уставът на АС при БСК, Правилникът за посредничество и арбитраж, Тарифата за арбитражните такси и разноски, Тарифата за възнаграждение на арбитрите и посредниците и Възнагражденията за членовете на президиума на АС при БСК се приемат от УС на БСК.

 

Настоящият устав е утвърден на заседание на УС на БСК,
с протокол №12 от 15.12.1998 г. и влиза в сила от 04.01.1999 г.

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
 • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
 • Производството е едноинстанционно
 • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
 • Страните избират арбитрите и процедурата
 • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA