arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Арбитражен съд

Структура на Арбитражния съд

Организацията на АС при БСК и статутът на членовете на Арбитражната колегия се определят от Устав. Съгласно чл. 3 от  Устава, АС при БСК се състои от президиум, арбитражна колегия и секретариат.

Президиум

Ръководният орган на АС е Президиумът, чиито първи състав е утвърден на заседание на УС на БСК, проведено на 27.05.1999 г. (протокол № 13). Съгласно чл. 4, ал.1 от Устава на АС, Управителният съвет на БСК избира Президиума на АС за срок от пет години.

Арбитражна колегия    

Арбитражната колегия включва:

 • арбитри, които трябва да бъдат правоспособни юристи с 8 години стаж по специалността.
 • медиатори, които са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Членове на Арбитражната колегия не могат да бъдат лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те трябва да притежават високи професионални и нравствени качества. 

Членовете на Арбитражната колегия са независими при изпълнение на функциите си. Те са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни във връзка с изпълнение на длъжността им.

Членовете на Арбитражната колегия се вписват и заличават  в Листата на арбитрите, експертите и медиаторите с решение на Управителния съвет на БСК. В листата се посочват трите имена, годината на раждане, образованието, заеманите длъжности, научна степен и звание, адрес и телефон. Листата на арбитрите и медиаторите се предоставя безплатно на всеки заинтересован.

Секретариат

Секретариатът на АС при БСК се състои от секретар и други длъжностни лица. Секретарят се назначава от УС на БСК по предложение на председателя на АС при БСК. УС на БСК определя възнаграждението на секретаря. Останалите длъжностни лица се назначават от председателя на АС при БСК в рамките на утвърдените от УС на БСК щатни длъжности и фонд „Работна заплата”. 

Секретарят на АС организира деловодството, води кореспонденцията и извършва онези действия по делата, който са му възложени от Правилника.

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
 • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
 • Производството е едноинстанционно
 • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
 • Страните избират арбитрите и процедурата
 • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

 • Чаталджа 76, ет. 1, София

 • arbiter@bia-bg.com

 • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

 • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA