arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Арбитражен съд

Арбитражен съд при БСК

Благодарение на своя авторитет, дългогодишен опит и професионализъм Арбитражният съд при БСК се е утвърдил като уважавана институция за доброволно извънсъдебно решаване на имуществени спорове.

Създаден в края на 1999 г. и започнал работа през 2000 г., АРБИТРАЖНИЯТ СЪД при БСК гарантира високо качество при решаването на спорове, обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени, изтъкнати адвокати и експерти.

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът Ви да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към АС при БСК. Чрез него в едноинстанционно производство ще получите решение, което има съща­та сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция.

От стотиците арбитражни решения на АС при БСК досега, само едно единствено решение е било отменено от ВКС. Такава е и амбицията ни - да произнасяме справедливи решения.

За да можем да разрешим спора, е необходимо преди възникването му страните по договора да включат арбитражна клауза, с която се съгласяват спорът да се реши от Арбитражния съд при БСК съгласно разпоредбите на неговия Правилник.

Възможно е и след възникване на спора страните да се съгласят той да се реши от Арбитражния съд при БСК, като отново е необходимо да се сключи договор, с който се предостави тази компетентност на Арбитражния съд при БСК.

Като съвременна институция Арбитражният съд при БСК предлага и медиаторски услуги при възникнал спор, като целта е страните да достигнат до споразумение с помощта на медиатор.

Принципите, на които упражняваме дейността си, са: независимост, безпристрастност, обективност и конфиденциалност.

Арбитражното решение има същата сила, както решението на държавния съд.

Клаузи за арбитраж

Примерна клауза за арбитраж: “ Всички спорове, породени при изпълнението на настоящия договор ще се решават от Арбитражния съд при БСК”

Допълнително споразумение” – ако сте пропуснали да включите в договора си арбитражна клауза, а е възникнал спор, то страните по същия договор могат да се споразумеят допълнително. Съдържанието на допълнителното Ви споразумение следва да бъде със следния текст: “ Всички спорове породени във връзка с изпълнението на договора сключен на …….(дата на основния договор)  между……….. (страните) ще бъдат решавани от Арбитражния съд при БСК.“

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA