Арбитражен съд

Арбитражният съд при БСК прилага методите на извънсъдебното решаване на спорове

Mетодите на извънсъдебното решаване на спорове са два вида: ПОСРЕДНИЧЕСТВО и АРБИТРАЖ.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, за да получите защита от АС при БСК ?

При сключване на договорите да предвидите клауза за посредничество, респективно за  арбитраж .

І. Посредничествотое слабо познато у нас. То обаче има широко приложение в развитите страни  и особено в САЩ. Чрез него можете да предотвратите съдебен спор, като постигнете  извънсъдебна спогодба с помощта на специалист от съответната област /посредник/. Извънсъдебната спогодба има силата на закон за тези, които са я сключили.

Примерна клауза за посредничество: “Ако възникне спор при сключването или изпълнението  на договора, страните се съгласяват да го разрешат чрез посредничеството на Арбитражния съд при БСК.”

ІІ. Арбитраж – алтернатива на държавното правосъдие. Ако е възникнал спор, който не можете да разрешите с помощта на посредничеството, Вие можете да предявите иск пред Арбитражния съд, който  ще се произнесе с решение . Арбитражното решение има същата сила, както решението на държавния съд.

 

Предимства на арбитражното производство

По-евтино – арбитражните такси са по-ниски от държавните

По-бързопроизводството е едноинстанционно, поради което можете да получите влязло в законна сила решение само

за 2-3 месеца.

Страните по спора сами избират арбитрите, които да го разрешат.

 

Клаузи за арбитраж

Примерна клауза за арбитраж: “ Всички спорове, породени при изпълнението на настоящия договор ще се решават от АС при БСК”

Допълнително споразумение” – ако сте пропуснали да включите в договора си арбитражна клауза, а е възникнал спор, то страните по същия договор могат да се споразумеят допълнително. Съдържанието на допълнителното Ви споразумение следва да бъде със следния текст: “ Всички спорове породени във връзка с изпълнението на договора сключен на ……./дата на основния договор/  между……….. /страните/ ще бъдат решавани от Арбитражния съд при БСК.

Арбитражен съд при БСК

"Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения, защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния, странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб, правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими."
Теофраст

Контакти

  • Алабин 16-20, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA