arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Арбитражен съд

Тарифа за дължимите арбитражни такси и разноски по вътрешни, международни и ad hoc дела

§ 1. Арбитражна такса е сумата, която се събира по всеки спор, приет за разглеждане, за покриване на издръжката на АС при БСК, включително и възнагражденията на посредниците и арбитрите.

§ 2. Разноски за производството по дело на АС при БСК са разноските, които той прави във връзка със събирането на доказателства, за заседания извън адреса на АС при БСК, за свидетели и вещи лица и за други действия, необходими за разглеждането и разрешаването на споровете.

§ 3. Разноски на страните са разноските, които те правят за защитата си пред АС при БСК.

§ 4. ( 1) За всяка подадена молба за посредничество или искова молба, независимо от цената на интереса или на иска, се внася административна такса в размер на 100 лв., която не подлежи на връщане.

(2) Ако в процеса на арбитражното производство, бъдат направени административни разходи надвишаващи внесената такса от 100 лв. , то с Определение на Председа­теля на АС и ли решаващия състав, съответната страна заплаща разликата.

§ 5. (1) АС при БСК събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска, респективно, цената на интереса при посредничество, както следва:

а/ цена на иска до 10 000 лв. - арбитражна такса в размер на 900 лв.

б/ цена на иска от 10 001 до 50 000 лв.- арбитражната такса, дължима върху цената до 10 000 плюс 3% за разликата над тази сума;

в/ цена на иска от 50 001 до 100 000 лв. - арбитражната такса, дължима

върху цената до 50 000 плюс 2,5% за разликата над тази сума;

г/ цена на иска от 100 001 до 1 000 000 лв. - арбитражната такса, дължима върху цената до 100 000 лв. плюс 2% за разликата над тази сума;

д/ цена на иска над 1 000 001 лв. - арбитражната такса дължима върху 1 000 000 лв. плюс 1,5% за разликата над тази сума.

(2) При арбитраж “ад хок”, когато цената на иска е над 1 000 000 лева, арбитражната такса се определя за всеки един конкретен случай в намален размер по решение на Президиума на АС, съобразно обичая и практиката.

(3) При намаление цената на иска, внесената арбитражна такса не се връща.

 (4) При увеличаване цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса. Нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи вър­ху цената на иска след увеличението.

§ 6. (1) АС при БСК събира такса за посредничество, която се определя по следния начин:

а/ При подаване на искане за започване на производство по посредничество моли­телят внася 900 лв.

б/ За всяка следваща сесия или индивидуална среща със страна по спора се внасят по 100 лв. от заинтересуваната страна.

(2) При успешно приключване на посредничеството със споразумение, окончателната такса се определя на базата на материалния интерес и се равнява на 1/2 от арби­тражната такса.

(3) При успешно приключване на процедурата председателят на АС при БСК има право да определя и по-висока такса в рамките на предвидената за арбитражното произ­водство.

(4) Направените при посредничеството разноски се понасят от страните според дого­вореното в споразумението.

§ 7. При неоценяеми искове арбитражната такса и таксата за посредничество се опре­деля от председателя на съда в размер не по-малко от 900 лв.

§ 8. Чуждестранните физически или юридически лица плащат дължимите такси в лева, като се прилага централният курс на съответната валута, определен от БНБ към датата на предявяване на иска, независимо в каква валута е бил предявен ис­кът.

§ 9. Арбитражната такса се предплаща.

§10. Никакви действия не се извършват, ако ищецът, съответно молителят, не внесе административната такса по § 4.

§11. Арбитражната такса се намалява с 50%, ако делото се разглежда от един арбитър, но без случаите на §5, ал.1, т.а и по §7, когато се дължи минимална такса.

§ 12. При прекратяване на делото на ищеца се връща:

а/ 75% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, преди реша­ващият орган да е извършил процесуални действия по делото;

б/ 50% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, след като решаващият орган е извършил процесуални действия;

в/ предходните разпоредби не се прилагат, ако арбитражната такса е в минималния й размер от 900 лв.

§ 13. Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от реша­ващия състав, а когато той не е образуван, от председателя на АС при БСК. Молба­та за връщане на таксата следва да бъде подадена в срок до 1 година от датата на постановяване на определението.

§ 13 „а“. Посоченият в § 13 едногодишен срок от постановяване на решението, респ. определението, важи и за останалите суми, внесени от страните, които подлежат на връщане.

§ 14. По отношение на насрещния иск се прилагат същите правила за арбитражна такса, както и за основния иск.

§ 15. Ако преди започване на арбитражното производство страните са участвали в про­изводство по посредничество пред същия съд, платената такса за посредничество се приспада от дължимата арбитражна такса.

§ 16. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждението за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

(2) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.

(3) Ответникът има право на направените разноски и при прекратяване на делото.

(4) При спогодба разноските остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.

§ 17. Страната, в чиято полза е постановено решението, може да иска да й се присъдят разходите, които тя е направила за своята защита. Тези разходи трябва да бъдат доказани. Ако те са прекомерно големи, съдът може да ги намали. Дължимите ар­битражни такси се внасят по сметка на Българска стопанска камара - Арбитражен съд, в български лева на адрес:

Банка ДСК АД

IBAN - BG61STSA93000021609234

BIC – STSABGSF

Настоящата тарифа за дължимите арбитражни такси и разноски по спорове пред АС при БСК е утвърдена от УС на БСК с протокол № 12 от 15.12.1998 г. и е в сила от 4.01.1999 г.

Актуализация на тарифата за дължимите арбитражни такси и промени в списъка на Арбитражната колегия са извършени с решение на Арбитражната колегия от 25.06.2008 г., утвърдено от Управителния съвет на БСК с протокол № 5 на заседание, проведено на 07.07.2008

Последна актуализация 18.07.2013 г.

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

  • Чаталджа 76, ет. 1, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

  • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA