arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Становища

СТАНОВИЩЕ по предложения ЗИД на Закона за международния търговски арбитраж

СТАНОВИЩЕ

по предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж в чл.47, ал.1 да се създаде т.7

 

Смятаме, че предложението за допълване на чл.47, ал.1 с нова т.7 „противоречие с обществения ред“ е навременно и обосновано. През 2017 г. това основание за отмяна беше премахнато без да е достатъчно мотивирано. Това основание следва да бъде въведено отново, защото по този начин ще се постигне хармонизация на арбитражната правна уредба както на ниво Европейски съюз, така и на световно ниво.

България е страна по Нюйоркската конвенция (Конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения), по която като основание за отмяна фигурира „обществения ред“ – това е гаранция както за български арбитражни решение в чужбина, така и на чуждестранни в България. Съгласно чл.5, ал.2, б. б) от Нюйоркската конвенция „признаването и изпълнението на арбитражното решение могат да бъдат отказани също така, ако компетентният орган на държавата, в която се иска признаването и изпълнението, намери, че признаването или изпълнението на решението ще противоречи на обществения ред на тази държава.“

На това основание (противоречие с обществения ред) през 1996 г. Софийски градски съд отказа изпълнението на постановеното от Международния арбитражен съд в Париж решение относно дължима неустойка в полза на „Интраком“ за прекратения договор с „Българския спортен тотализатор“. Според решението на арбитрите от Арбитражния съд в Париж „Българският спортен тотализатор“ трябваше да заплати на "Интраком" 6 411 223 долара и лихвите по тях от 13 септември 1993 г. заради това, че едностранно е анулирала договора си с гръцката компания. Според Върховния съд отказът на Софийски градски съд да допусне да се изпълни решението на парижкия арбитраж "е законосъобразен и обоснован, поради което и обжалваното решение следва да остане в сила".

С възстановяването на основанието „противоречие с обществения ред“ ще имаме достатъчно гаранции за контрол от страна на ВКС на арбитражните решения, като се има предвид факта, че арбитражните съдилища решават на базата на споразумение между частноправни субекти.

Следва да бъде подкрепена цитираната в мотивите към Законопроекта практика на Съда на ЕС, която касае възможността да се отправя преюдициално запитване само от държавните съдилища и възможността да се осигури такава чрез въвеждането на основанието „противоречие с обществения ред“. По този начин ще се гарантира не само българския правен ред, но и европейския такъв и спазването на правото на ЕС. Ще се постигне синхрон между чл.47 ЗМТА и чл.117 КМЧП във връзка с основанията за контрол над арбитражните решения.

Като заключение подкрепяме внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж в чл.47, ал.1 да се създаде т.7 „арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България.“

 

 


Дата: 13.06.2022

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA