Арбитражен съд

Предимства на арбитража пред съдебното правораздаване

1. Арбитражът е по-бърз, тъй като арбитражното дело се разглежда едноинстанционно. Арбитражното решение не подлежи на обжалване и може незабавно да бъде приведено в изпълнение.

Арбитражът разглежда само граждански и търговски дела и поради това е по-малко натоварен с дела от съдилищата. Насрочването на заседанията става с оглед нуждите на делото, а не с оглед натовареността на институцията.

2. Арбитражът е по-евтин от държавното правосъдие, тъй като с покачване цената на иска, размерът на арбитражната такса намалява значително.

3. Стабилност на решението и съдебен контрол от Върховния касационен съд. Арбитражните решения могат да бъдат оспорени само по исков ред пред Върховния касационен съд, само при наличието на изчерпателно посочените основания в чл. 47 ЗМТА. Това обезпечава стабилността на арбитражните решения. Те не са изложени на риска от недобросъвестно оспорване и спиране на изпълнението.

4. Арбитражът е конфиденциален. Делата се разглеждат при закрити врати, освен ако няма изрично съгласие на страните по делото да се допуснат лица, които не са свързани с арбитражното производство.

5. Страните избират арбитрите. В арбитражното производство могат да бъдат привлечени най-добрите специалисти в съответната област, което обезпечава постановяването на компетентно и правилно решение.

6. Страните избират арбитражната процедура. В зависимост от спецификата на правния спор страните могат да се споразумеят по каква процедура да бъде разгледано делото им (в едноличен или многочленен състав; според Правилника на АС при БСК или по приети от страните по спора процедурни правила).

7.  Арбитражното решение  се ползва със сила на присъдено нещо и с изпълнителна сила - въз основа на арбитражното решение се издава изпълнителен лист от СГС.

8. Изпълнението на арбитражните решения в чужбина е облекчено от Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж. Признаването и изпълнението на съдебните решения в чужбина е подчинено на процесуалните правила на всяка отделна държава.

 

Клауза за арбитраж препоръчана от БСК   

1.  С оглед изискванията на  чл. 9 от ГПК , чл. 1, ал. 2 , чл. 2 и § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби та ЗМТА, Устава на АС при БСК и Правилника за работа на АС при БСК, Българската стопанска камара препоръчва на юридическите и физическите лица при сключване търговски и граждански договори следната арбитражна клауза:

         “Всички спорове породени във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и споровете за попълване на празноти  в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства,  ще се решават от АС при БСК”.

Или съкратен вариант : “Споровете по настоящия договор ще бъдат решавани от АС при БСК”

2.   Ако сте пропуснали да включите арбитражна клауза във Вашия договор, но и двете страни имате желание да разрешите възникналия във връзка с неговото изпълнение спор по-бързо и да се обърнете към арбитраж, то е необходимо да се подпише допълнително споразумение със следния примерен текст:

      Допълнително споразумение /дата и страни/

        “Всички спорове породени във връзка с изпълнението на договора между …………………./страните / сключен на ……….. /дата/, ще бъдат решавани от  АС при БСК.”

Препоръчаната арбитражна клауза е приложима по вътрешни и международни търговски и граждански договори. Уместно е при външнотърговските договори страните да уговорят в арбитражната клауза и приложимото материално право.

Извън компетентността на арбитражния съд са споровете за вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка, трудови правоотношения , публичноправни спорове – нарушение или недействителност на административни актове.

Арбитражен съд при БСК

"Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения, защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния, странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб, правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими."
Теофраст

Контакти

  • Алабин 16-20, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA